Mednarodni seminar za osvoboditev / International Deliverance Seminar – Slovenija 20212021-11-26T19:01:11+01:00
  • Osvoboditev-Deliverance-2021

Mednarodni seminar za osvoboditev

International Deliverance Seminar

Slovenija 2021

govorca/speakers: John and Michelle Kazanjian

slovensko

Seminar je za vse udeležence brezplačen. Zelo hvaležni vam bomo za vaš prostovoljni dar za pokritje stroškov organizacije in izvedbe.

O govorcih:

John Kazanjian je direktor misije pri Live Free Ministry. Deluje tudi kot območni koordinator za Renewal Ministries v Turčiji in Sveti Luciji.

Michelle Kazanjian služi kot direktorica usposabljanja in služenja pri Live Free Ministry, ki vključuje poučevanje, usposabljanje, usklajevanje služenja in ustvarjanje gradiv za vse zgoraj navedeno.

John in Michelle imata pet hčera in sedem vnukov.

Program:

  • 1. del: Rojeni v bitko

V tem nagovoru bom razložil krščanski pogled o obstoju dveh kraljestev. V njem predstavim osnovno Kerigmo. To je priložnost, da ljudje spoznajo, da pri krstu in odločitvi biti apostol, ne le prejemajo “blagoslov” temveč, so se zavezali k popolni preusmeritvi svojega življenja. Vodim jih v proces odločanja izbire strani.

Posnetek je dostopen na dnu te strani.

  • 2. del: Odpuščanje

V tem nagovoru uporabnim veliko svojega lastnega pričevanja da razložim, zakaj je odpuščanje za nekatere izmed nas tako zelo težko obenem pa zakaj je ključno za dosego svobode v Kristusu za vsakogar.

Posnetek je dostopen na dnu te strani.

  • 3. del: Živi svobodno (praktična raba)

Pri tem nagovoru o katoliškem modelu osvoboditve se mi bo pridružila moja žena Michelle. Kako ugotoviti, kaj me vleče nazaj, se v praksi odpovedati hudemu in prevzeti svojo oblast v Kristusu.

Povezava do prenosa v živo s pričetkom ob 20. uri.

  • 4. del V ŽIVO! Kaj je moj namen?

V zaključnem nagovoru bom predstavil, zakaj Bog želi, da je njegovo ljudstvo svobodno, koga kliče v služenje in na katerem področju nas bo izbral za služenje.

(Morda nam uspe izvesti tudi neposredni prenos na naš youtube kanal. Prosimo vas, da nas podprete s svojo molitvijo.)

Lokacija: Župnija Ljubljana – Podutik, Podutiška cesta 130, 1000 Ljubljana (srečanje bo v cerkvi)

Okvirni program:

10.00 slavljenje
11.00 govor Johna Kazanjiana ter skupinska molitev za osvoboditev
12.15 individualna molitev za osvoboditev (30 min do 1 ure za osebo)

POMEMBNO OBVESTILO

Seminar in molitev na lokaciji bosta izvedeni ob upoštevanju vseh zdravstvenih ukrepov in v kolikor bodo to dovoljevale trenutne razmere. V nasprotnem primeru bomo celoten dogodek izvedli preko spletnih konferenc in youtubea.

Predhodna prijava na posamezno molitev (osebno in preko spleta) osvoboditve preko spletnega obrazca je zaradi lažje organizacije obvezna.

(Več informacij je na prijavnem obrazcu.)

16.00 zaključek

English

This seminar is free of charge for all participants. We would be very grateful for any donation to cover the cost of organization and execution.

About speakers:

John Kazanjian is the mission director for Live Free. He also serves as a country coordinator for Renewal Ministries in Turkey and St. Lucia.

Michelle Kazanjian serves as the ministry and training director of Live Free Ministry, which involves teaching, training, coordinating ministry, and creating materials for all of the above.

John and Michelle have five daughters and seven grandchildren.

Program:

  • 1st part: Born into a battle

In this talk I will explain the Christian view on the existence of two kingdoms. In it I present the basic Kerigma. This is an opportunity for people to realize that they are not just getting a “blessing” when they are baptized and decided to be a disciple, but they are committing themselves to a total reorientation of life. I lead them in making a decision to choose sides.

Recording is available at the bottom of this page.

  • 2nd part: Forgiveness

In this talk I use much of my own testimony to explain why forgiveness is so difficult for some of us and why it’s so vital for achieving freedom in Christ for everyone.

Recording is available at the bottom of this page.

  • 3rd part: Live Free (the practical application)

Michelle will join me in this presentation of a Catholic model for deliverance. How to figure out what is holding me back and the practice of renouncing and taking our authority in Christ.

Link to the live stream starting at 8pm (GMT+1).

  • 4th part LIVE! What is my purpose?

In the final talk I present why God wants his people to be free, who he’s calling to serve him and in what area he will choose us to serve.

(Maybe we will manage to organize live stream to our youtube channel. Support us with your prayers, please.)

Location: Župnija Ljubljana – Podutik, Podutiška cesta 130, 1000 Ljubljana (seminar will be held in the church)

Basic program:

10.00 Worship
11.00 John Kazanjians’ speach and group deliverance prayer
12.15 Pesronal deliverance prayer (from 30 minutes up to 1 hour per person)

You need to register for individual deliverance prayer (in person and over web conference) beforehand so we can organize it easier.

(More info is on registration form.)

16.00 End

Posnetki seminarja / Seminar recordings

Osvoboditev posnetek / Deliverance recording 1/4

Rojeni v bitko / Born into a battle